MANAGEMENT
Shashikant Dhavle

Chief Administrative Officer

Nilesh Vishnu Ghag

Chief Financial Officer

N. Vinoth Ganesh

Chief Operating Officer

G Ranadheer Reddy

Sr VFX Supervisor

Pankaj Kalbende

VFX Supervisor

Sanjiv Naik

VFX Supervisor