MANAGEMENT
Shashikant Dhavle

Chief Administrative Officer

N. Vinoth Ganesh

Chief Operating Officer

Nilesh Vishnu Ghag

Chief Financial Officer

Pankaj Kalbende

VFX Supervisor

Sanjiv Naik

VFX Supervisor